วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยข่าวกรอง ซึ่งดำรงไว้ในความเป็นมาตรฐานสากล ทางด้านความมั่นคงของสถาบันหลักและงานข่าวต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พันธกิจ (Mission)

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารการข่าวกรองและควบคุมคนต่างชาติ ผู้อพยพ การปฏิบัติงานข่าวกรองเกี่ยวกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นองค์กร พัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มต่อต้านประเทศเพื่อนบ้าน ชนกลุ่มน้อย และคนต่างชาติผู้อพยพอื่นๆ ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ


2.ดำเนินการควบคุมและบริหารงานการข่าวกรองเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่างชาติหรือบุคคลใดๆ ในต่างประเทศ หรือลัทธิและศาสนา ที่มีพฤติการณ์กระทบหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันหลัก


3.ดำเนินการควบคุมและบริหารงานข่าวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ


4.ดำเนินการควบคุมและบริหารงานการข่าวกรองเกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล