ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์  แจ้งอริยวงศ์

ผบก.ส.2

พ.ต.อ.กรพัฒน์ หอมหวล

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.สมเกียรติ  แก้ววิเศษ

รอง ผบก.ส.3 

(ปฏิบัติราชการ บก.ส.2)

พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.จักษ์  ยังให้ผล

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.วีระ วรพันธ์พานิช

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.อภิรักษ์ วงษ์มณี

รอง ผบก.ส.2