ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์  แจ้งอริยวงศ์

ผบก.ส.2

พ.ต.อ.กรพัฒน์ หอมหวล

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.วีระ วรพันธ์พานิช

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.วราวุธ เมฆชัย

รอง ผบก.ส.2